HomeCategory Enerji Hukuku

İklim değişikliğiyle mücadele amacıyla uluslararası alanda atılan ilk ve en önemli adım Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesidir. 24 Mayıs 2004 tarihinde imzalanan bu sözleşmenin ardından 21. Taraflar Konferansı’nda 2015 yılında Paris Anlaşması kabul edilmiştir. Bu anlaşmayı ülkemiz, 22 Nisan 2016 tarihinde imzalamış ve 06 Ekim 2021 tarihinde onaylamış ve anlaşma 10 Kasım 2021 tarihinde...

GİRİŞ İdari kurumlar, birçok alanda farklı türlerde idari işlemler gerçekleştirmektedir. Gerçek ve tüzel kişiler, geçici olduğu açıkça belirtilmediği veyahut durumun niteliğinden açıkça anlaşılmadığı sürece kısa-orta-uzun vadedeki eylem planlarını idari işlemlerden doğan hak ve/veya sorumluluklara göre hazırlamaktadır. Hukuk düzeninin tesisi için işbu düzenlemelerin istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi, hukuki güvenlik ilkesinin idare hukukundaki tezahürlerinden olan ‘idari istikrar’...

Ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretiminin hızla gelişmesine olanak sağlayan YEKDEM Mekanizması nedir? Ülkemizin ciddi bir yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli mevcuttur. Hidroelektrik, rüzgâr, güneş, jeotermal, dalga, biokütle, dalga ve akıntı gibi. Bunun dünya da olduğu gibi ülkemizde de geliştirilebilmesi için destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun sağlanabilmesi için de YEKDEM yani Yenilenebilir enerji kaynaklarını desteklenme mekanizması açıklanmıştır....

Ülkemiz maden hukukuna hâkim olan ve gerek 6309 sayılı Maden Kanunu’nda gerekse 3213 sayılı Maden Kanununda açıkça yer verilen maden haklarının bölünmezliği ilkesi madencilik faaliyetinden doğan arama, işletme ve buluculuk hakları gibi hakların bölünemeyeceği veya hisselere ayrılamayacağı anlamına gelmektedir. Dolayısıyla madenler üzerinde tesis olunan söz konusu hakların bir bütün halinde muameleye tabi tutulması gerekmektedir. Bölünmezlik...

GİRİŞ Enerji dönüşümü ile temiz enerji kaynaklarının etkin kullanımı çerçevesinde hayatımızın bir parçası haline gelmeye başlayan elektrikli araçların kullanımının günden güne artması, bu alandaki teknolojik altyapının yaygınlaşması ile beraber mevzuatı da bu yönde değiştirme potansiyelini beraberinde getirmiştir. Şarj istasyonlarının hukuki zemine oturtulması, bu sektörde faaliyet gösterecek kişi ve kurumların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesini, bu yönde...

Günümüzde yaşamsal ihtiyaçların karşılanması için gerekliliği giderek artan ve kamu hizmeti olma, evrensel hizmet olma, doğal tekel olma özelliklerine haiz olan elektrik enerjisi, hukukun pek çok alanı ile ilişkili olan tüketici hukukunu da yakından ilgilendirir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK), tüketicilerin korunmasına ilişkin genel kanun niteliğinde olmakla birlikte, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu...

EPC Sözleşmeleri, Engineering, Procurement and Construction kelimelerinin baş harflerinin birleşiminden ismini almış olup Türkçe’ de “anahtar teslim” sözleşmeleri olarak kullanılmaktadır. Bu sözleşmeler özellikle inşaat sektörü özelinde hukukumuza giren bir sözleşme türü olup bilindiği üzere anahtar teslim, normal şartlarda “yapının arsa sahibine oturulabilecek şekilde teslim edilmesi” şeklinde ifade edilebilmektedir. Genel Anlamda anahtar teslim Sözleşmelerde projenin tasarlanması...

Serbest piyasa ekonomisinin rekabetçi yapısı, şirketlerin entegre üretim veya hizmetlerle pazar hakimiyetlerini artırma ve ihtiyaçları karşılama arzusu ve amaçlarına ulaşırken maliyetleri düşürme yönündeki tercihler şirketleri, başka bir şirketi devralmak suretiyle birleşme veya diğer şirketlerle yeni bir şirkette bir araya gelmek suretiyle birleşmeye yönlendirmektedir.  Her sektörde tercih sebebi olmakla birlikte özellikle enerji sektöründe, hızla gelişen teknolojiye...

Akaryakıt veya Otogaz Bayilerinin, bayilik faaliyetlerini yürütmeleri için 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 8. Maddesi ile 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunun 7.maddesi kapsamında, Dağıtım Şirketleri ile tek elden satış sözleşmeleri akdetme yükümlülükleri gereği, Dağıtım Şirketlerince, hükümleri Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna bildirilen tek elden satış sözleşmesi niteliğinde, taraflar arasındaki genel esasları belirleyen tip...

Görevli tedarik şirketlerinin lisanssız üreticilere ödemelerini süresinde ve tam yapmamaları sonucundan piyasada meydana gelen aksaklıkların çözümü için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, 09.06.2022 tarihli toplantısında, Lisanssız Üretim Kapsamında Yapılmayan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar hakkında karar almıştır ( “karar”) ve anılan karar 15.06.2022 tarih ve 31867 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup 1 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ödemelerin...