HomeCategoryMedeni Hukuk - CLA PARTNERS

Taşınmazlarda Önalım Hakkı Önalım hakkı, taşınmaz malikinin taşınmazını bir üçüncü kişiye satması halinde önalım hakkı sahibine tek taraflı beyanı ile taşınmazı alabilme hakkı yetkisini sağlayan yenilik doğuran bir haktır. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere önalım hakkı, taşınmaz malikinin taşınmazı üçüncü kişiye satmak istemesi halinde kullanılabilen şarta bağlı bir haktır. Sözleşmeden doğan önalım hakkı, koşula bağlanmış...

Anlaşmalı Boşanma Nedir? Türk hukuk sistemimizde iki tür boşanma davası açılabileceği düzenlenmiştir. Bunlar; Çekişmeli Boşanma Anlaşmalı Boşanma Anlaşmalı boşanma temelde en basit hali ile eşlerin kendi aralarında anlaşmak suretiyle evlilik birliğinin sona erdirilmesidir. Kanunumuz bu halde evliliğin sürdürülmesinin anlamsız olduğunu kabul etmektedir. Anlaşmalı Boşanmanın Şartları Anlaşmalı boşanmanın şartlarına ilişkin düzenleme Türk Medeni Kanunu madde 166/3’de yer...

Aile konutu; resmi olarak evli olan karı ve kocanın birlikte yaşadıkları konutu ifade etmektedir. Resmi nitelik taşımayan birlikteliklerde kişilerin yaşadıkları ev bu sıfata haiz değildir. Yine eşlerin sürekli olarak yaşama kastı bulunmadan, eşlerin düzenli olarak birlikte yaşantılarını geçirmedikleri, ara sıra belli dönemlerde kullandıkları yazlık ya da dağ evi gibi konutlar aile konutu olarak değerlendirilememektedir. Türk...

Olağanüstü zamanaşımı ile taşınmaz mülkiyetinin kazanılması 4271 Sayılı Türk Medeni Kanunu (“TMK”) madde 713’te düzenlenmektedir. Madde 713-Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak yirmi yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir. Aynı koşullar altında,...