HomeCategory Ticaret Hukuku

Temerrüt kelimesi Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük’ e göre “Herhangi bir sebebe dayanmaksızın borcu ödememekte direnme, direnim. ”anlamına gelmektedir. Temerrüde ilişkin hükümler Türk Borçlar Kanunu 117. Madde ve devamında düzenlenmişken ticari ilişkilere özgü detayları ise Türk Ticaret Kanunu 1530. Madde ve devamında düzenlenmiştir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 117. Maddesinde temerrüt, “Muaccel bir borcun...

GİRİŞ             Günümüzde global düzende rekabete uyum sağlamak oldukça önem taşımaktadır. Bu uyum süreci günümüz düzeninde belli sınırların aşılması ile oldukça genişlemiş bulunmaktadır. Şirketler kendi ülkelerinde göstermiş olduğu faaliyetlerin yanı sıra yabancı ülkelerde de varlık göstererek kurumsal ağlarını genişletmektedir. Gerçek ve tüzel kişilerin faal kalabilmesi açısından değişen ve gelişen dünya düzenine ayak uydurmanın zorunlu olduğu hiç...

Haksız rekabet, Türk Ticaret Kanunu’nun 54 ve devamı maddelerinde düzenlenmiş olup Şirketler arasındaki veya Şirketlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına aykırı davranışlar ile ticari uygulamalar, haksız rekabet olarak nitelendirilmektedir. Bu davranış ve uygulamalar TTK uyarınca hukuka aykırı bulunmaktadır. Ticari işletmelerin değişik yollarla kamuoyuna kendi faaliyetleri ya da rakiplerinin faaliyetleri hakkında aldatıcı bilgi...

Holding Kavramı             Gelişen ve değişen dünya düzeninde ticari faaliyetlerin büyümesi ve büyük ölçekli işletmelerin avantajlarının farkına varılması şirket yapılanmalarının önemini gündeme getirmiştir. Bu anlayışın benimsenmesi ile ortaya çıkan Holding kavramı; birbirinden farklı şirketlerin mali birlikteliğini oluşturan, şirketler arasında menfaat birliği kuran yapılanmalar olarak ifade edilebilmektedir. Yürürlükte bulunan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’umuzda holding kavramının açık...

Serbest piyasa ekonomisinin rekabetçi yapısı, şirketlerin entegre üretim veya hizmetlerle pazar hakimiyetlerini artırma ve ihtiyaçları karşılama arzusu ve amaçlarına ulaşırken maliyetleri düşürme yönündeki tercihler şirketleri, başka bir şirketi devralmak suretiyle birleşme veya diğer şirketlerle yeni bir şirkette bir araya gelmek suretiyle birleşmeye yönlendirmektedir.  Her sektörde tercih sebebi olmakla birlikte özellikle enerji sektöründe, hızla gelişen teknolojiye...

Halka açılma, anonim ortaklık sermayesini temsil eden hisselerin, kısmen veya tamamen halka arz edilmesi yoluyla ilk kez halka satılmasıdır. Bu şekilde hakla arzı izleyen süreçte oluşacak piyasada yatırımcılar hisseler üzerinde işlem yapabilmektedir. Dolayısıyla  halka arzın sağladığı en büyük yararlardan birisi şirkete likidite sağlaması ve teminatsız ve geri ödemesiz bir finansman kaynağı oluşturmasıdır. Aynı zamanda şirketler...

1-GİRİŞ Türk Ticaret Kanunu uyarınca; Anonim Şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından, bir ticari ünvana sahip, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludurlar. Limited Şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından...