CLA Partnersİcra - İflas Hukuku

İcra - İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku herhangi bir sebeple oluşmuş bulunan alacak davalarında Sosyal Devlet ilkesini temel ilke olarak benimsemiştir. Bu sebeple amir hükümler yolu ile alacaklı-borçlu hakları arasında dengelemeler sağlanmıştır.

İcra ve İflas Hukuku; bireylerin ve tüzel kişilerin üstlenmiş oldukları yükümlülüklerini yerine getirmemeleri sonucu cebri icra yaptırımı ile edim borçlularının ifaya zorlandığı hukuk dalıdır. Devletin zor kullanma gücü ile taraflara yüklenen yükümlülüklerin ifa edilmeye zorlanmaktadır. İcra iflas davalarında alacaklının yanı sıra borçlu tarafın da korunması gerektiği durumlar ortaya çıkabilmektedir. Bu açıdan haksız takibat aşaması karşısında süresi içerisinde hangi hukuki yollara başvurulabileceği borçlu açısından önem arz etmektedir.

İcra ve İflas Hukuku alanında CLA Partners olarak geniş çapta faaliyet göstermekteyiz. Müvekkillerimizin yaşamış oldukları hak kayıplarını minimize etmeyi amaçlayarak faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

İcra ve İflas Hukuku alanında tarafımızca verilen hizmetler;

⦁ İlamlı/İlamsız Haciz yoluyla takip
⦁ Çek, poliçe, bonolara yönelik olarak haciz yoluyla takip
⦁ Kira borcuna ilişkin takip
⦁ Borcun sona erdirilmesine yönelik icra ve iflas takipleri
⦁ İflas ve iflas erteleme işlemleri
⦁ Mahkeme kararlarının infazı
⦁ İcra Hukuk ve İcra Ceza mahkemelerinde dava takibi

İlamlı- İlamsız Haciz yoluyla takip
Çek, poliçe, bonolara yönelik olarak haciz yoluyla takip
Kira borcuna ilişkin takip
Borcun Sona Erdirilmesine Yönelik İcra ve İflas Takipleri
İflas ve İflas Erteleme İşlemleri
Mahkeme Kararlarının İnfazı
İcra Hukuk ve İcra Ceza mahkemelerinde dava takibi