CLA PartnersKVKK Mevzuatı

KVKK Mevzuatı

2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile, Anayasa’nın özel hayatın gizliliğini düzenleyen 20.maddesine eklenen “ Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.” Fıkrası ile bireylerin kişisel verilerinin korunması Anayasal güvence altına alınmıştır.

Günümüzde bireylere ilişkin çeşitli veriler, gelişen teknolojinin de etkisiyle her gün farklı platformlarda kolaylıkla işlenebilir ve aktarılabilir hale gelmiştir. Bu verilerin işlenmesi kişiler ile mal ve hizmet sunanlar bakımından bazı kolaylıklar ve avantajlar sağlasa da verilerin istismar edilme riskini de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, kişisel verileri koruyabilmek adına hukuki bir altyapının oluşturulması da zorunluluk haline gelmektedir.

6098 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu(KVKK) amacı kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere; kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler açısından da uyulması gereken usul ve esasların düzenlemesidir. Bu kapsamda Kanun ile kişisel verileri işlenen bireylere bir takım haklar getirilmiş, veri sorumluları da birtakım yükümlülükler altına sokulmuştur.

Bu Kapsamda CLA Partners olarak müvekkillerimize;

  • KVKK kapsamında müvekkillerin haklarının ve yükümlülüklerin belirlenmesi,
  • KVKK kapsamında müvekkillere müşterileri veya iş ortakları ile yapacakları sözleşmelerin hazırlanması sürecinde hukuki danışmanlık verilmesi ve sözleşmelerin hazırlanması,
  • Yurt dışına veri aktarımına ilişkin transfer sözleşmelerinin hazırlanması,
  • Kişisel verilerin korunması kapsamında oluşabilecek hak ihlallerine karşı hukuksal sürecin başlatılması ve süreç takibi,
  • Veri aktarımına ilişkin gizlilik sözleşmelerinin oluşturulması

konularında danışmanlık hizmeti verilmektedir.