HomeMakaleler

İklim değişikliğiyle mücadele amacıyla uluslararası alanda atılan ilk ve en önemli adım Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesidir. 24 Mayıs 2004 tarihinde imzalanan bu sözleşmenin ardından 21. Taraflar Konferansı’nda 2015 yılında Paris Anlaşması kabul edilmiştir. Bu anlaşmayı ülkemiz, 22 Nisan 2016 tarihinde imzalamış ve 06 Ekim 2021 tarihinde onaylamış ve anlaşma 10 Kasım 2021 tarihinde...

GİRİŞ İdari kurumlar, birçok alanda farklı türlerde idari işlemler gerçekleştirmektedir. Gerçek ve tüzel kişiler, geçici olduğu açıkça belirtilmediği veyahut durumun niteliğinden açıkça anlaşılmadığı sürece kısa-orta-uzun vadedeki eylem planlarını idari işlemlerden doğan hak ve/veya sorumluluklara göre hazırlamaktadır. Hukuk düzeninin tesisi için işbu düzenlemelerin istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi, hukuki güvenlik ilkesinin idare hukukundaki tezahürlerinden olan ‘idari istikrar’...

Sınai Mülkiyet Kanunu(SMK) 7. Madde hükmüne göre marka koruması kurucu nitelikte bulunan tescil ile elde edilir. Tescilli marka hakkının sona ermesi ise 4 şekilde mümkündür. Bu haller; Markanın hükümsüzlüğü, Markanın iptali, Markanın yenilenmemesi Markadan vazgeçmedir. Bu bilgi notunda markanın hükümsüzlüğü konusu hakkında kısa bilgilere yer verilecektir. Marka hükümsüzlüğüne ilişkin olmak üzere SMK’nin 25. maddesinde bir...

Çalışma sürelerini dolduran ve primlerini ödeyerek işe başladıkları dönemdeki kanun uyarınca emekliliği hak eden; ancak 4447 sayılı kanun kapsamında emeklilik işlemleri gerçekleşmeyen; kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinenler hakkındaki düzenleme 01.03.2023 tarihli ve 7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 03.03.2023 tarihli...

Temerrüt kelimesi Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük’ e göre “Herhangi bir sebebe dayanmaksızın borcu ödememekte direnme, direnim. ”anlamına gelmektedir. Temerrüde ilişkin hükümler Türk Borçlar Kanunu 117. Madde ve devamında düzenlenmişken ticari ilişkilere özgü detayları ise Türk Ticaret Kanunu 1530. Madde ve devamında düzenlenmiştir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 117. Maddesinde temerrüt, “Muaccel bir borcun...

Ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretiminin hızla gelişmesine olanak sağlayan YEKDEM Mekanizması nedir? Ülkemizin ciddi bir yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli mevcuttur. Hidroelektrik, rüzgâr, güneş, jeotermal, dalga, biokütle, dalga ve akıntı gibi. Bunun dünya da olduğu gibi ülkemizde de geliştirilebilmesi için destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun sağlanabilmesi için de YEKDEM yani Yenilenebilir enerji kaynaklarını desteklenme mekanizması açıklanmıştır....

Ülkemiz maden hukukuna hâkim olan ve gerek 6309 sayılı Maden Kanunu’nda gerekse 3213 sayılı Maden Kanununda açıkça yer verilen maden haklarının bölünmezliği ilkesi madencilik faaliyetinden doğan arama, işletme ve buluculuk hakları gibi hakların bölünemeyeceği veya hisselere ayrılamayacağı anlamına gelmektedir. Dolayısıyla madenler üzerinde tesis olunan söz konusu hakların bir bütün halinde muameleye tabi tutulması gerekmektedir. Bölünmezlik...

GİRİŞ             Günümüzde global düzende rekabete uyum sağlamak oldukça önem taşımaktadır. Bu uyum süreci günümüz düzeninde belli sınırların aşılması ile oldukça genişlemiş bulunmaktadır. Şirketler kendi ülkelerinde göstermiş olduğu faaliyetlerin yanı sıra yabancı ülkelerde de varlık göstererek kurumsal ağlarını genişletmektedir. Gerçek ve tüzel kişilerin faal kalabilmesi açısından değişen ve gelişen dünya düzenine ayak uydurmanın zorunlu olduğu hiç...

Satış sözleşmesi yapıldıktan sonra karşılaşılabilecek en önemli sorunlardan biri de satıma konu malda ayıp çıkmasıdır. Genel manada ayıp, satılan malda alıcının kısmen ya da tamamen yararlanmasını engelleyen birtakım eksiklik ya da bozuklukların bulunmasıdır. Satılanda ortaya çıkan ayıp maddi, hukuki ya da ekonomik olabilir. 6502 sayılı TKHK madde 8/f.1’de ise ayıplı mal “tüketiciye teslimi anında, taraflarca...

Haksız rekabet, Türk Ticaret Kanunu’nun 54 ve devamı maddelerinde düzenlenmiş olup Şirketler arasındaki veya Şirketlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına aykırı davranışlar ile ticari uygulamalar, haksız rekabet olarak nitelendirilmektedir. Bu davranış ve uygulamalar TTK uyarınca hukuka aykırı bulunmaktadır. Ticari işletmelerin değişik yollarla kamuoyuna kendi faaliyetleri ya da rakiplerinin faaliyetleri hakkında aldatıcı bilgi...