DuyurularNükleer Düzenleme Kurulu’nun Görev ve Yetkileri belirlendi

Nükleer Düzenleme Kurumunun (“NDK”) karar organı olan Nükleer Düzenleme Kurulunun görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları 25.06.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

  • Buna göre, kurumun karar organı olan kurul, başkan ve ikinci başkan olmak üzere toplam beş üyeden oluşacak ve Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.
  • Kurul, Nükleer Düzenleme Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirecek ve yetkilerini bağımsız olarak kullanacak. Kurul kararları yerindelik denetimine tabi tutulamayacak. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, kurul kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremeyecek, tavsiye veya telkinde bulunamayacak.
  • Kurul üyelerinin görev süresi dört yıl olarak belirlenirken, görev süresi dolan üye yeniden atanabilecek. Kurul üyeliğinin herhangi bir sebeple boşalması halinde boşalan üyeliğe atanan kişi, yerine atandığı üyenin kalan görev süresini tamamlayacak.
  • Kurul, 7381 sayılı Kanun, 95 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve ilgili diğer mevzuat kapsamına giren faaliyetlere ilişkin yönetmelikleri çıkaracak, diğer düzenleyici işlemler, yetkilendirmeler ve onaylar ile ilgili karar alacak.
  • İdari yaptırımlar hakkında karar verecek olan kurul, idari para cezası, yetkinin kısıtlanması, askıya alınması veya iptali idari yaptırımlarının birlikte ya da ayrı ayrı uygulanmasına karar verecek.
  • Kurul, NDK’nin görev ve yetki alanı ile ilgili konularda strateji belirleyecek ve kurumun stratejik planını kabul edecek.
  • NDK’nin görev ve yetki alanına giren faaliyetlere ilişkin gerek görülen yerlerde merkeze bağlı birimler kurulmasına karar verecek.
  • Kurumun görev ve yetki alanıyla ilgili uluslararası kuruluşlara üyelik, bu kuruluşlara yapılacak ödemeler ile bu kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyetinin üyesi olduğu uluslararası kuruluşların kurumun görev ve yetki alanıyla ilgili projelerine katkıda bulunulması konularında da karar verecek.
  • NDK’nin görev ve yetki alanıyla ilgili diğer ülkelerin kurum ve kuruluşları ile yapılacak iş birliğine karar verecek.
  • Öte yandan kurul, 7381 sayılı Kanunla kurula verilen görev ve yetkiler ile yetkilendirmelere ilişkin yetkilerinden nükleer tesis, radyasyon tesisi ve radyoaktif atık tesislerinin yetkilendirilmesi ve bu tesislerin kurulacağı saha onayı dışındaki yetkilerini başkana devredebilecek.

İlgili yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.